Bước 1:
Đăng ký tài khoản tại ViCopy
Bước 2:
Đăng nhập tài khoản bằng email đã đăng ký và mật khẩu mặc định của hệ thống: 123456
Bước 3:
Nhấp vào nút thêm trang web để thêm trang web mục tiêu muốn sao chép
Bước 4:
Nhấp vào nút sao chép để bắt đầu copy trang web mục tiêu. (Bạn có thể tùy chỉnh copy trang web hoặc timeout sau đó)